Yhdistyksen säännöt


1 §          Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Insinööriopiskelijat MIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

 

2 §          Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen

jäsenistönsä edunvalvonta sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen

toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä

 

3 §          Tarkoituksen toteuttaminen

 

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia

järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

 

4 §          Toiminnan tukeminen

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

perustamaan rahastoja

ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

5 §          Jäsenet

 

Varsinaiset Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelin tai Savonlinnan kampuksella insinööritutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

 

Kunnia- ja kannattajajäsenet

 

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden

 

6 §          Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet

 

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä sekä suorittaa IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu. Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

 

Kannattaja- ja kunniajäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä sekä kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

7 §          Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

 

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

 

8 §          Jäsenen erottaminen

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

 

9 §          Yhdistyksen kokous

 

Yhdistyksen kokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös ja toiminnantarkastus- tai tilitarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

 

Syyskokous pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Valitaan hallituksen muut jäsenet

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus

 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen virallisessa sosiaalisen median kanavassa vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.


Etäosallistuminen:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

 

10 §    Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1-10 jäsentä.

 

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

 

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

 

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

 

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö kaksi aina yhdessä.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

11 §    IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet

 

IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.

 

IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, muttei äänioikeutta.

 

IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, muttei äänioikeutta

 

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

 

12 §    Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

 

13 §    Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten välin pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

 

Yhdistyksen varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Mikkelin Insinööriopiskelijat MIO ry:n yhdistyksen syyskokouksessa 23.11.2021 sekä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 8.12.2021.